Важна информация, Продукти

Изисквания към притежателите на упойващи пушки

Важна информация

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА УПОЙВАЩИ ПУШКИ ИЛИ ПИСТОЛЕТИ

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

 

Съгласно изискванията на ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ,

упойващите пушки се причисляват към неогнестрелните оръжия (чл. 4, ал. 2, т.2 и ал.5 от ЗОБВВПИ).

Като такива, за тях не се изисква разрешение за употреба от МВР. За тях важат разпоредбите на чл. 54 и чл. 55 от ЗОБВВПИ

 

Цитат от ЗОБВВПИ:

……

Чл. 54. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са длъжни в 14-дневен срок след придобиване на газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула да уведомят писмено началника на РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Когато лицата по ал. 1 са придобили оръжие по ал. 1 в друга държава членка, те са длъжни в 4-месечен срок след придобиването да уведомят началника на РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице.

(3) Когато физическо лице внася и/или изнася притежавано от него неогнестрелно оръжие и боеприпаси за него, е длъжно да го декларира на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП).

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Началникът на съответното РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице, или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверителен документ за извършеното уведомление по ал. 1 и 2.

Чл. 55. (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Лице, което продаде или дари на друго лице притежаваното от него газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула, или го замени, е длъжно в 7-дневен срок от прехвърлянето да уведоми писмено началника на РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице.

…………..